Múdro sporiť a rozumne míňať

24. november 2017 - 15. apríl 2018 / Východoslovenské múzeum

Cieľom výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je priblížiť deťom (5 – 14 rokov) v interaktívnom prostredí hravými a zážitkovými metódami finančnú gramotnosť.
Výstava je koncipovaná do šiestich oblastí, kde každá hravou formou oboznamuje návštevníka so základnými finančnými pojmami, mechanizmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt. Zámerom výstavy je viesť deti k uvedomeniu si hodnoty peňazí, naučiť ich s peniazmi správne zaobchádzať a porozumieť základným otázkam z oblasti financií.

Cieľová skupina:
• deti materských škôl (predškoláci)
• žiaci primárneho vzdelávania (1. stupeň)
• žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň)
• rodiny s deťmi

Východiskom pre koncepciu výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu schválená Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl (2014), ktorá vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti (2008, 2016).
Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, ktorá sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami v rámci primárneho i nižšieho stredného vzdelávania. Je chápaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť sebe i svojej domácnosti celoživotné finančné zabezpečenie. Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie v domácnosti, ktorá je úzko viazaná na rodinné prostredie. Obsahom je výstava členená do šiestich oblastí, kde sa deti prostredníctvom konkrétnych skúseností so skutočnými situáciami oboznamujú so základnými otázkami z oblasti financií. V rámci aktivít sú využívané rolové hry a interaktívne objekty. Dôraz je kladený na zážitkové
učenie.

Časť pre menšie deti vysvetľuje vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným
obchodom, vysvetľuje na základe čoho sa určuje hodnota tovaru, vysvetľuje, prečo sa začali
používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom
bankomatu zopakujú, čo sa naučili. Časť pre väčšie deti vysvetľuje, čo je úver, úrok a úžera, názorne demonštruje jeden z typov úveru – hypotéku, ukazuje prácu bankového úradníka a v tzv. Chodbe rozhodnutá sa rozhodujú pre niektorú z ciest a zisťujú, či ich rozhodnutia sú také, aby im zabezpečili spokojný a bezproblémový život.

Výstava vznikla s finančnou podporou Nadácie Poštovej banky.

Viac informácií nájdete na webe VSM alebo kontaktujte múzejnú pedagogičku VSM - katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk.

Vstupné: dospelí – 2€; deti, študenti, dôchodcovia – 1€; rodinná vstupenka - 4€